Friday, June 30, 2006

It’s always about money

I have a relative who only talks to me to borrow money. She does not even call to say hello or to ask me how I am. She assumes I could just give money away because I own a company. I do not even buy new shoes for myself, woman!

Can I say no? NO. That’s not an option. She’s the closest family I have, aside from my dad. Everyone else is a country away.

I feel like I’m buying her love.

This is why people go to Ireland and become hermits.

19 Comments:

Blogger transience said...

like i said. break it to her gently. and damn, i miss you already. my mid-life crisis makes me needy.

7:55 PM  
Blogger Cocaine Jesus said...

sadly, in life there two kinds of people. the givers and the takers. you can only be true to you and be what you are BUT be prepared to be stung once in awhile.
x

3:17 PM  
Blogger olrayt said...

what company do you own, and can i start one?

relatives do suck when you even have the hint of money.

1:17 PM  
Blogger ennui said...

that sucks ... maybe next time you should keep a lower profile than what you already exude.

buy Filipino.

1:49 AM  
Blogger mussolini said...

transience> see you on sat?

cj> i'm not nice at all.

olrayt> i own a very ambiguous company. and yes, i don't see a reason why you should not start one.

ennui> i ALREADY EXUDE the aura of a pauper. what else can i NOT wear/carry?

4:23 PM  
Blogger bismuth said...

penge naman pera o. hehehe

4:27 PM  
Blogger mussolini said...

This comment has been removed by a blog administrator.

5:43 PM  
Blogger mussolini said...

bismuth> wala ako ni isang kusing. ano kaya ang hakahaka ng mga taga-ibayong dagat na nagbabasa nito? malamang ay hinuhulaan nila kung ano ang ating sinasabi.

5:44 PM  
Blogger Jacs said...

Hey. Hows everything?

8:00 PM  
Blogger mussolini said...

jacs> i'm still fascist, thankyouverymuch. and you?

9:27 PM  
Blogger ennui said...

yes mussolini a pauper, pauper with a prada. beats being bourgeoisie buying secosana.

2:06 AM  
Blogger bismuth said...

iniisip nila, nka-jockpot sila ng kausap na hindi gusgusing pinoy. nahihiwagaan din sila siguro sa atin. at malamang atat silang malaman kung ano ang sinasab natin dahil alam mo naman, aliw at bilib sila sa sulat natin- seryoso, panggago, o pang wala lang.

10:28 AM  
Blogger mussolini said...

ennui> secosana!!! pleather!!! really bad lining!!! *guffaws*

bismuth> may gusgusing pinoy pa ba?

3:24 PM  
Blogger Jacs said...

I'm still fat and lazy...

7:37 PM  
Blogger bismuth said...

tayo minsan. pag nagtitipid na hindi naman dapat kase may karapatan naman tayo magdamot para sa sarili minsan diba? ngunit dahil tayo ay bunga ng pangungunsensya ng masakit na katotohanan ng kahirapan ng ating bayan, may halong hiya ang paminsan-minsang pagpapakasasa natin sa mga bagay na dapat naman talaga ay atin- tulad ng pagpapasarap ng mg hinayupak na mga puti na kaya bilhin ang lahat.

3:55 PM  
Blogger tin-tin said...

tell her you need the money for something :)

2:29 PM  
Blogger JErm said...

don't blog about giving money away, you'll have stalkers asking your for money! =p

8:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

That's not while they all move to Ireland and become hermits, though it's certainly why I did.

3:27 AM  
Blogger A-hole! said...

leeches! leeches!

4:54 PM  

Post a Comment

<< Home